RODO

Klauzule infromacyjne

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k. ul. Matejki 46/3, 60-767 Poznań, NIP: 7792463296, KRS: 0000674119

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@beetalents.com

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Czarneckiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@beetalents.com

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji umowy o pracę:
  • o dane zwykłe na podst. art 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z przepisami wiążącymi pracodawcę, a w szczególności prawa pracy, księgowymi, podatkowymi, bhp, o ubezpieczeniach społecznych oraz prawem oświatowym,
  • o dane wrażliwe na podst. art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. dla wypełniania obowiązków i realizowania praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w zakresie medycyny pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kontaktu telefonicznego i/lub e-mailowego na prywatny numer i/lub adres w związku z zatrudnieniem (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody),
 • wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym do zarządzania personelem i raportowania wewnętrznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
 • w celu promowania działalności Spółki (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody),
 • archiwizacji danych po zakończeniu obowiązywania umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami dot. akt osobowych pracownika i innymi przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa).

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być przede wszystkim: firma dostarczająca oprogramowanie kadrowo-płacowe oraz inne firmy świadczące usługi serwisowe lub w zakresie IT, firma realizująca outsourcing Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa BHP i prawna. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie przekazujemy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
lub
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do następujących odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych: [należy dostosować podając kategorie odbiorców lub ich pełne nazwy, kraj oraz cel przetwarzania]. Do państwa trzeciego (spoza EOG) przekazujemy dane osobowe tylko w sytuacji, gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przechowywali Pani/Pana dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres zgodny z przepisami prawa. Pani/Pana dane mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy nami umowy, do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub w przypadku udzielonej zgody – do momentu jej wycofania (jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem).

Rejestracja wizerunku

Na terenie Spółki Państwa wizerunek nie będzie rejestrowany w postaci monitoringu video. Rejestracja Pani/Pana wizerunku przy użyciu środków komunikowania się na odległość może nastąpić tylko za uprzednią Pani/Pana zgodą. W takim przypadku Pani/Pana wizerunek może być udostępniany firmie obsługującej IT, dostarczającej usługę komunikacji na odległość. Okres przetwarzania będzie wynikał z terminu wyrażonego w udzielonej zgodnie i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.
lub
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dzieje się to w następujących przypadkach: [należy dostosować podając odpowiednie szczegóły]. Ma Pani/Pan prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k. ul. Matejki 46/3, 60-767 Poznań, NIP: 7792463296, KRS: 0000674119

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@beetalents.com

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Czarneckiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@beetalents.com

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, 
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem, 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to: zabezpieczenie mienia i osób (monitoring),
 • lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
 • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być przede wszystkim: firma dostarczająca oprogramowanie kadrowo-płacowe oraz inne firmy świadczące usługi serwisowe lub w zakresie IT, firma realizująca outsourcing Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa BHP i prawna. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie przekazujemy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
lub:
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Są to: [wymienić kraj, nazwa firmy, cel]. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje,
 • na podstawie stosownej zgody również w kolejnych rekrutacjach,
 • do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

 

Rejestracja wizerunku

Na terenie Spółki Państwa wizerunek nie będzie rejestrowany w postaci monitoringu video. Rejestracja Pani/Panawizerunku przy użyciu środków komunikowania się na odległość może nastąpić tylko za uprzednią Pani/Pana zgodą. W takim przypadku Pani/Pana wizerunek może być udostępniany firmie obsługującej IT, dostarczającej usługę komunikacji na odległość. Okres przetwarzania będzie wynikał z terminu wyrażonego w udzielonej zgodnie i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.
lub:
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: [wymienić]. Ma Pani/Pan prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

Przetwarzanie danych osobowych klientów, kontrahentów i gości

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Bee Talents Sp. z o.o. Sp. k. ul. Matejki 46/3, 60-767 Poznań, NIP: 7792463296, KRS: 0000674119

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: office@beetalents.com

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Tomasza Czarneckiego z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@beetalents.com

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO;
 • wyrazili Państwo zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną , lub do podjęcia działań́ na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
  władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody,
 • odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji marketingowych jeśli wyrazili Państwo na to zgodę,
 • realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia.

 

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać przede wszystkim firmie dostarczającej oprogramowanie księgowe i biurowe oraz innym firmom świadczącym usługi serwisowe lub w zakresie IT, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, konsultingowe w zakresie danych osobowych oraz outsourcing Inspektora Ochrony Danych, firmom przewozowym, pracownikom tymczasowym. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie przekazujemy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
lub:
Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Są to: [wymienić kraj, nazwa firmy, cel]. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje,
 • na podstawie stosownej zgody również w kolejnych rekrutacjach,
 • do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

 

Rejestracja wizerunku

Na terenie Spółki Państwa wizerunek nie będzie rejestrowany w postaci monitoringu video. Rejestracja Pani/Panawizerunku przy użyciu środków komunikowania się na odległość może nastąpić tylko za uprzednią Pani/Pana zgodą. W takim przypadku Pani/Pana wizerunek może być udostępniany firmie obsługującej IT, dostarczającej usługę komunikacji na odległość. Okres przetwarzania będzie wynikał z terminu wyrażonego w udzielonej zgodnie i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.
lub:
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: [wymienić]. Ma Pani/Pan prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.